Natur:

”Det er synd, at folk i Brønderslev har så lidt kendskab til området”

Naturafgræsningsfællesskab ønsker at kombinere afgræsning af fredede engarealer med natur- og kulturformidling.

Vi mister natur

NATURPLEJE: Naturforvaltningsnetværket Østjylland efterlyser omlægning af støtten til naturpleje.

To myndigheder - én natur

NATURPLEJE: Er naturen kommet i klemme mellem to myndigheder?
Det nye Landdistriktsprogram skal sikre en god natureffekt.

Vinderholdet i Grøn Vækst

Vådområdeindsatsen er ét af de få tandhjul i Grøn Vækst, der rent faktisk bevæger sig.

Ukontrollerbare kvoter har ingen gang på jorden

De omsættelige kvælstofkvoter er smertensbarnet i vand- og naturplanerne. De er udset til at sørge for en begrænsning på 10.000 tons ud af de 19.000 tons kvælstof, naturen årligt skal skånes for; men landmændene ønsker kvoterne hen, hvor peberet gror. Selv eksperterne har svært ved at se, hvordan kvoterne nogensinde kan blive løsningen på problemerne med udledningen af kvælstof til sårbare
indre farvande.

Uden dialog - ingen indsats

Etablering af vådområder kan resultere i langt større reduktioner af kvælstofudledning end de planlagte 9.000 tons årligt. Det var én af konklusionerne på temamødet: Vand og natur skaber synergier i forbindelse med KLs Teknik og Miljø-konference.

Sænk ambitionsniveauet

Naturstyrelsen, KL og kommunale nøglepersoner mødtes i Vejle for at gøre status efter det første år med vand- og naturplanerne.

Naturopgaven er stor og kompleks
- Kommunerne efterlyser værktøjer til Natura 2000

I de kommunale naturafdelinger sidder medarbejderne på spring - klar til at gå i gang med en opgave de brænder for: at gennemføre Natura 2000-planerne og dermed være med til at sikre, at Danmark lever op til EUs direktiver; men værktøjskassen er tom.

Naturforvaltning er en klassisk velfærdsydelse

KL foreslår en tredelt klassifikation af det åbne land, hvor der både er plads til landbrug, vand- og naturbeskyttelse og flersidig landdistriktsudvikling.

Natura 2000 - en fælles indsats på ulige vilkår

Inden sommerferien skal forslag til handleplanerne til Natura 2000 indsatsen i 2013-2015 være vedtaget i kommunerne.

Beskyttet natur:
Opgaven kan stadig blive kommunal

I Kolding Kommune og mange andre kommuner ærgrer politikere og medarbejdere sig over, at opgaven med at finde den uregistrerede beskyttede natur i første omgang ikke er tilfaldet kommunerne; men løbet er ikke kørt endnu, og KL arbejder for at arbejdet med feltregistreringen sendes i udbud.

Lokal naturbeskyttelse betaler prisen

By- og Landskabstyrelsen anslår, at udgifterne til gennemførelsen af vand og naturplanerne er 15,3 mia. kr. Pengene er endnu ikke kanaliseret ud i kommunerne, hvor natur- og vandafdelingerne ser frem til at få klarhed over opgaven med at realisere planerne.

Indsatsen for vandmiljøet ligger brak

Hvem skal betale for vandmiljøindsatsen? Spørgsmålet blev blandt andet drøftet på Ferskvandscemntrets konference om natur og vand i begyndelsen af april.

Hvor får vi mest for pengene?

Vandplanerne rummer for alle vandoplande detaljerede beskrivelser af, hvor meget udledningen af kvælstof skal begrænses ved hjælp af specifikke virkemidler. Der er imidlertid ingen sammenhæng imellem, hvor reduktionerne kan opnås bedst og billigst og de anviste virkemidler.

Hvor skal vi få data om naturens tilstand fra?

Hvordan hænger det sammen, at miljøministeriet på ene side siger, at vi i Danmark laver en aktiv naturindsats, når datagrundlaget for at måle indsatsen forældes og indskrænkes? Det var ét af de relevante spørgsmål, som blev rejst i forbindelse med Politisk Forum i Silkeborg.

Find de fede steder i naturen

I Aarhus Kommune, Natur og Miljø, har man fundet et naturtilbud, som opfylder en hel række behov for borgerne og kommunen – uden at koste en krone.

Feltarbejde med Miljøportalen i baglommen

Hvor megen tid kan personalet i naturafdelingen spare, hvis de kan registrere data elektronisk, mens de er ude i naturen? Det undersøger Svendborg Kommune samtidig med at de påbegynder en opdatering af registreringen af beskyttede naturområder. Software udvikles i samarbejde med Kort og Matrikelstyrelsen.

En fryd for øjet

Ringkøbing-Skjern Kommune har gode erfaringer med naturgenopretningsprojekter i forbindelse med nedlæggelse af dambrug. Gennem dialog med lodsejerne har kommunens sagsbehandlere opnået bedre natur og gode levevilkår for bl.a. laksene – og udgifterne er overraskende lave.

Det er på tide, vi giver noget tilbage til naturen

Peter Bønløkke Adamsen får 27. maj overrakt prisen som årets unge europæiske rådgiver. Det er den europæiske brancheforening for rådgivende ingeniører, EFCA, der uddeler prisen.

De store spørgsmål er stadigt ubesvarede

Naturstyrelsen satte punktum for maj med er konference om vandplanernes faglige grundlag. Debatten om Det faglige grundlag for regeringens vandplaner og Naturstyrelsens ønske om at bringen parterne sammen var baggrunden for konferencen.

Vred lokalpolitiker:
De sidder et helt andet sted og er fuldstændig ligeglade

Miljøcenter Århus har med EUs vandrammedirektiv i hånden fuldstændig forbigået søer, som Silkeborg Kommune har udpeget til at være oplagte fosforprojekter i vandplanen.

Dambrugssager giver tværkommunalt samarbejde

En erfagruppe med medlemmer fra en række jyske kommuner har taget fat på at løse problemerne omkring de manglende miljøgodkendelser til en stor del af de danske ferskvandsdambrug.