Ældrepleje:

 

En øjenåbner

I Fredericia Kommune er projektet ’Længst mulig i eget liv’ blev en tredobbelt succes: Borgernes livskvalitet er forbedret markant, medarbejderne har fået nye og spændende arbejdsopgaver og samtidig sparer Fredericia Kommune ½ mio. kr. om måneden.

Vi lytter til borgeren

Da social- og sundhedsassistent Kate Andersen startede som hjemmetræner i Fredericia Kommune genopdagede hun formålet med sin uddannelse.

Hjertet bør ikke trykke på hjernen

Hverdagsrehabilitering, som giver visitatorerne i Fredericia Kommune mulighed for at bevilge hjælp til træning, har gjort arbejdet meningsfuldt for kommunens visitatorer.

Vi vil have etiske begrundelser

Ældresektoren mangler en etisk bevægelse.

Fald kalder på handling

Faldulykker er dyre for samfundet og Projekt Faldforebyggelse på Frederiksberg dokumenterer, at kommunerne med fordel kan intervenere for at forhindre lange patientforløb.

De varme hænder mødte det kølige overblik

Lederne fra de kommunale ældreområder mødte virksomhedslederne, da Servicestyrelsen og Hjælpemiddelinstituttet bragte dem sammen i et velfærdsteknologisk projektlaboratorium.
Formålet er at bane vej for nye projekter, som ABT-fonden kan støtte.

Vi er ikke gode til at kopiere

Finansministeriet vil bruge de gode projekter, som ABT-Fonden støtter,
til at tvinge regioner og kommuner til at efterligne andre.

Hvad skal vi vælge?

I takt med, at der udbydes fl ere velfærdsteknologiske produkter,
er behovet for at sammenligne disse vokset. Teknologisk Institut har
udviklet et værktøj, der vurderer kvaliteten af de velfærdsteknologiske
produkter på baggrund af otte paratmetre.

Ny teknik kræver omtanke

Om nødvendigheden af at inddrage samfundsvidenskaberne i forbindelse
med indførelse af ny teknik i ældreplejen.

Syn for sagen

Retten til selvbestemmelse i eget liv er ét af nøgleordene for et uddannelsestilbud fra bo- og aktivitetscentret Solgaven i Vejle. Tilbudet
henvender sig til plejepersonale fra plejeboliger og hjemmepleje, som gerne vil være dygtigere til at imødekomme synshandicappede borgeres behov.

Nye prognoser kræver handling

De nyeste europæiske undersøgelser peger på, at antallet af patienter med demens er langt større end hidtil antaget. Professor dr. med. Gunhild
Waldemar fra Nationalt Videnscenter for Demens opfordrer til handling.

Mænds vej til social- og sundhedsuddannelserne

Ny analyse viser, at det er jobsikkerheden, videreuddannelses-mulighederne, ønsket om at arbejde med mennesker og dét, at arbejdet er mindre fysisk belastende end de traditionelle mandefag, der motiverer
mændene til at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne.

En sygdom man dør af

Til marts sender DR en hel temaaften på DR 2 om mennesker med demens. Keld Klüver, der har lavet en række tv-udsendelser om mennesker, står for produktionen, som blandt andet har bragt ham forbi Demens Caféen i
Århus og Dagværestedet ‘Bakkehus’ i Nordsjælland.

Værnet mod ensomhed er fællesskab

I år er det 100 år siden at Ensomme Gamles Værn, EGV, blev stiftet. I
dag er EGV en forskningsorienteret humanitær fond, og jubilæumsåret
skal bruges til at sætte fokus på ensomhed i alderdommen.

Udvikling i rasende fart

I 30 år har udfordringen for HMI været at få kvalitet og faglighed til at følge den teknologiske udvikling.

Blæst omkuld af begejstring

Eden Alternative viste sig at være svaret på de overvejelser, personalet i Årup Kommunes fire leve-bo-enheder havde gjort sig omkring kulturen i enhederne.

Åndeligt døde kan vækkes!

Social- og Sundhedsskolen i Skive har taget teten inden for ældrepædagogiske uddannelsestilbud til basispersonalet i ældreplejen.

Etik i omsorg og pleje

Social- og Sundhedsskolen i Åbenrå har taget etikken i omsorgen og plejen på skemaet.

Spontaneitet på alle vægge og døre

Lindegården i Vejle er nyombygget med tre afdelinger indrettet som leve-bo-miljøer og langt fremme på vejen mod en ny plejekultur.


Hunde på plejehjem giver pote

På plehjemmet Solgården i Hundborg glemmer beboerne rollatoren, når plejehjemmets hunde skal luftes.

Eden er sandet og vandet

Alle plejecentre i Område Syd i Vejle Kommune har gennemført eller er i gang med at gennemføre kulturændringer i overensstemmelse med værdierne i Eden Alternative.

Dyr er også grønne omgivelser

På Højagercentret i Jelling er grønne omgivelser og ikke mindst dyr en væsentlig bestanddel.

Hjælpemidler
- effektvurdering og nytteværdi
- arbejdsmiljø og livskvalitet